O KONFERENCII

CIELE KONFERENCIE
 • prezentácia systému univerzitných vedeckých parkov (UVP) a výskumných centier (VC) v SR ako kľúčového komponentu technologického transferu a výskumnej spolupráce s praxou, ich prioritnej výskumno-vývojovej orientácie, inovačného potenciálu a expertnej profilácie,
 • prezentácia dobrých príkladov spolupráce UVP s krajinami, v ktorých vedecko-technické parky úspešne fungujú - transfer úspešných modelov v slovenských podmienkach,
 • výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi UVP a VC v SR,
 • prezentácia a posúdenie modelov udržateľného rozvoja UVP a VC na Slovensku v spolupráci so súkromným a verejným sektorom,
 • prezentácia výsledkov výskumno-vývojových aktivít UVP a VC – Burza inovatívnych projektov, produktov a riešení.
PREDNÁŠAJÚCI
 • zástupcovia štátnej sféry, experti na technologický transfer, zahraničný partner,
 • manažéri a vedúci pracovníci UVP a VC.
CIEĽOVÉ SKUPINY
 • experti v oblastiach zamerania konferencie z univerzít a pracovísk SAV, výskumno-vývojových pracovísk komerčných a verejných inštitúciách , výskumných a inovačných centier a pod.,
 • veľké, malé a stredné firmy najmä s orientáciou na výrobu a služby so zameraním na oblasti strojárstva, stavebníctva, nových materiálov a materiálových technológií, energetiky, zdravotníctva, bio-technológií, ochrany životného prostredia, informačných a komunikačných technológií a ich aplikácii v praxi a pod , spojené so záujmom o inovačné riešenia, resp. technologický transfer výstupov výskumu podporujúcich napĺňanie konceptov európskej stratégie „INDUSTRY 4.0“,
 • zástupcovia štátnej správy a územnej samosprávy zodpovední za inovačnú politiku a ekonomický rozvoj,
 • riadne a podporné inštitúcie národného a regionálneho inovačného systému, rozvojové agentúry podporujúce inovácie,
 • investičné, finančné a iné inštitúcie podporujúce podnikanie, komercializáciu vedecko-výskumných výsledkov a transfer znalostí a technológií (inkubátory, priemyselné parky, komory a profesijné organizácie, inovačné centrá...),
 • manažéri, odpovedajúci pracovníci a partneri UVP a VC na Slovensku.

PROGRAM KONFERENCIE

STREDA, 23. MÁJ 2018
09.00 – 10.00 Registrácia
10.00 – 10.20 Otvorenie a privítanie účastníkov
Príhovor zástupcov MŠVVŠ, hosti, rektorov: TUKE, UPJŠ, PU v Prešove
10.20 – 10.40 Nové možnosti podpory ďalšieho rozvoja univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie.
S. Sipko, Výskumná agentúra
10.40 – 11.10 Science Parks in Triple Helix Concept: Saab´s Perspective on Cooperation and Development.
Pontus de Laval, Saab´s Chief Technology Officer.
11.10 – 11.25 Univerzitný vedecký park TECHNICOM.
F. Jakab, Technická univerzita v Košiciach
11.25 – 11.40 Vedecký park UK, doterajšie skúsenosti a zámery
J. Turňa, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
11.40 – 12.00 Univerzitné vedecké parky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
M. Špaček, STU Bratislava
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 13.15 Aktivity Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti výskumu a inovácií.
M. Zábovský, UVP Žilinskej univerzity v Žiline
13.15 – 13.35 UVP MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH ako základ pre udržateľnosť rozvoja výskumu v UPJŠ a v regióne. 
P. Miškovský, Univerzita P.J. Šafarika v Košiciach
13.35 – 13.50 Martinské centrum pre biomedicínu – úspechy a výzvy v rámci EU výskumného priestoru.
G. Nosáľová, Jesseniova LF UK, BioMed, Martín
13.50 – 14.05 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“ – súčasný stav a perspektívy
J. Dusza, Slovenská akadémia Košice
14.05 – 14.20 Výskumné centrum Žilinskej university
B. Hadzima, Výskumné centrum Žilinskej univerzity
14.20 – 14.35 Biotechnologické laboratórií SAV - Nové možnosti pre aplikovaný biomedicínsky výskum a vývoj
V. Zelník, , Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok SAV v Šarišských Michaľanoch
14.35 – 14.55 Efektívne plánovanie a riadenie výskumných infraštruktúr v Dunajskom regióne (ResInfra@DR)
Krivjanská A., Turňa, J., Centrum vedecko-technických informácií SR
15.00 – 17.00 Burza projektov
17.30 Recepcia
Program konferencie bude streamovaný a videozáznam bude dostupný prostredníctvom www.nti.sk

ŠTVRTOK, 24. MÁJ 2018
Stretnutie zástupcov UVP a VC
Miesto: Veľká zasadačka rektorátu TUKE, Letná 9, Hlavná budova TUKE, rektorát
09:00 – 11:30 Program
 1. Úvod
 2. Zhodnotenie realizácie projektov UVP a VC
 3. Koordinácia spoločných postupov zameraných na udržateľnosť a synergickú spoluprácu UVP a VC po ukončení projektov, ďalšie projektové aktivity
 4. Diskusia
Účastníci: Zástupcovia UVP a VC v SR, MŠVVŠ, VA
11.30 – 13.00 Pracovný obed v priestoroch UVP TECHNICOM

MIESTO KONFERENCIE - SPOLOČENSKÝ PAVILÓN, KOŠICE

Adresa:
Trieda SNP 407/61
040 11 Košice
Slovenská republika
Kontakt:
Web: http://www.spolocenskypavilon.sk/
E-mail: info@spolocenskypavilon.sk
Telefón: +421 55 644 20 90, +421 911 743 724

ODPORÚČANÉ UBYTOVANIE

V najbližšom okolí Spoločenského pavilónu
 

KOŠICE HOTEL s. r. o. ****
Moldavská cesta 51
040 11 Košice
Tel.: +421 55 281 0281, +421 918 943 329
Email: rezervacie@kosicehotel.sk
www.kosicehotel.sk
 

Privilege Hotel & Restaurant****
Werferova 3
040 11 Košice
Tel.: +421 901 718 171, +421 55 286 22 22
Email: hotel@privilege.sk
www.privilege.sk
 

Penzión ALEJOVÁ
Alejová 2, Košice
Všešportový areál - Blšák
Tel.: +421 918 71 71 74
Email: penzionalejova@gmail.com
www.penzionalejova.sk
 

Penzión SET
Tr. SNP 85
040 11 Košice
Tel.: 055/7880 311-2
Email: penzionset@penzionset.sk
www.penzionset.sk
 

Ďalšie možnosti ubytovania v Košiciach
 

Doubletree by Hilton Košice****
Hlavná 1
040 01 Košice
Te.l: +421 55 3251 100 – 300
Email: reservations@hiltonkosice.sk
www.doubletree-kosice.com
 

Hotel Yasmin****
Tyršovo nábrežie 1
Košice 040 01
Slovensko
Tel.: +421/55 795 11 00
Email: reservation@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk
 

Boutique Hotel Maraton****
Strojárenská 11A
040 01 Košice
Tel.: +421 55 720 41 41
Email: recepcia@hotelmaraton.sk
www.hotelmaraton.sk
 

Eco friendly Hotel Dália****
Löfflerova 1
040 01 Košice
Tel.: +421 55 799 43 21-22
Email: hoteldalia@hoteldalia.sk
www.hoteldalia.sk
 

Hotel Gloria Palac***
Botova 1
Košice
Tel.: +421 55 625 73 27
Email: hotel@gloriapalac.sk
www.gloriapalac.sk
 

A mnoho ďalších na:
www.booking.com
www.trivago.sk
 

Konferencia sa realizuje v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, pre projekt: Univerzitný vedecký park
TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II. fáza kód ITMS2014+: 313011D232.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.